ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఉట్నూర్ మండలంలోని గ్రామాలు

ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఉట్నూర్ మండలంలోని గ్రామాల జాబితా ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని ఉట్నూర్ మండలంలోని గ్రామాల జాబితా: ఉట్నూర్ మండలం ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని మండలం. ఇది జిల్లా కేంద్రమైన ఆదిలాబాద్ …

Read more