దేహమందు చూడరా తెలుగు పాట లిరిక్స్ – డప్పు శ్రీను అయ్యప్ప పాటలు

దేహమందు చూడరా తెలుగు పాట లిరిక్స్ – డప్పు శ్రీను అయ్యప్ప పాటలు Lyrics – dappu srinu   Singer dappu srinu Composer dappu srinu Music dappu srinu Song Writer dappu srinu Lyrics దేహమందు చూడరా దేవుడెందున్నడురా ఆత్మలోపాల అయ్యప్ప స్వామి …

Read more

స్వామి అయ్యప్ప శరణం అయ్యప్ప శరణాలు కొండదేవర లిరిక్స్– డప్పు శ్రీను బజన

స్వామి అయ్యప్ప శరణం అయ్యప్ప శరణాలు కొండదేవర లిరిక్స్– డప్పు శ్రీను బజన Lyrics – Dappu Srinu   Singer Dappu Srinu Composer Dappu Srinu Music Sunkara Anjaneyulu Song Writer Dappu Srinu Lyrics స్వామి అయ్యప్ప శరణం అయ్యప్ప శరణాలు కొండదేవర …

Read more

విల్లాలి వీరుడతడు తెలుగు పాట లిరిక్స్ – డప్పు శ్రీను అయ్యప్ప పాటలు

విల్లాలి వీరుడతడు తెలుగు పాట లిరిక్స్ – డప్పు శ్రీను అయ్యప్ప పాటలు Lyrics – Dappu Srinu   Singer Dappu Srinu Composer Dappu Srinu Music Sunkara Anjaneyulu Song Writer Sunkara Anjaneyulu Lyrics ఓం స్వామియే… శరణమయ్యప్ప విల్లాలి వీరనే… శరణమయ్యప్ప …

Read more

చుక్కల్లాంటి చుక్కల్లో తెలుగు పాట లిరిక్స్ – డప్పు శ్రీను అయ్యప్ప పాటలు

చుక్కల్లాంటి చుక్కల్లో తెలుగు పాట లిరిక్స్ – డప్పు శ్రీను అయ్యప్ప పాటలు Lyrics – Dappu Srinu     Singer Dappu Srinu Composer Dappu Srinu Music Sunkara Anjaneyulu Song Writer Chowdam Srinivasarao Lyrics చుక్కల్లాంటి చుక్కల్లో… లచ్చలదీ చుక్కల్లో… యే …

Read more

బుజ్జి బుజ్జి గణపయ్య తెలుగు పాట లిరిక్స్– డప్పు శ్రీను అయ్యప్ప పాటలు

బుజ్జి బుజ్జి గణపయ్య తెలుగు పాట లిరిక్స్– డప్పు శ్రీను అయ్యప్ప పాటలు Lyrics – Dappu Srinu   Singer Dappu Srinu Composer Dappu Srinu Music Sunkara Anjaneyulu Song Writer Chowdam Srinivasarao Lyrics జై భోలో గణేష్ మహారాజ్ కి.. జై …

Read more

అయ్యప్ప స్వామిని కొలవందిరా తెలుగు పాట లిరిక్స్ – డప్పు శ్రీను అయ్యప్ప పాటలు

అయ్యప్ప స్వామిని కొలవందిరా తెలుగు పాట లిరిక్స్ – డప్పు శ్రీను అయ్యప్ప పాటలు Lyrics – Dappu Srinu     Singer Dappu Srinu Composer Dappu Srinu Music Sunkara Anjaneyulu Song Writer Chowdam Srinivasarao Lyrics అయ్యప్ప స్వామిని కోలవండిరా చీకు …

Read more

అయ్యప్ప స్వామికి ఆరతి మందిరం తెలుగు పాటల లిరిక్స్ – డప్పు శ్రీను అయ్యప్ప పాటలు

అయ్యప్ప స్వామికి ఆరతి మందిరం తెలుగు పాటల లిరిక్స్ – డప్పు శ్రీను అయ్యప్ప పాటలు Lyrics – Dappu Srinu   Singer Dappu Srinu Composer Dappu Srinu Music Sunkara Anjaneyulu Song Writer Chowdam Srinivasarao Lyrics అయ్యప్ప స్వామికి అరిటి మందిరం …

Read more

అయ్యప్ప ఆటారా తెలుగు పాటల లిరిక్స్ – డప్పు శ్రీను అయ్యప్ప పాటలు

అయ్యప్ప ఆటారా తెలుగు పాటల లిరిక్స్ – డప్పు శ్రీను అయ్యప్ప పాటలు Lyrics – Dappu Srinu     Singer Dappu Srinu Composer Dappu Srinu Music Sunkara Anjaneyulu Song Writer Chowdam Srinivasarao Lyrics అయ్యప్ప ఆటారా తెలుగు పాటల లిరిక్స్ …

Read more

అయ్యా బయలెల్లినాడో తెలుగు పాట లిరిక్స్ – డప్పు శ్రీను అయ్యప్ప పాటలు Lyrics – Dappu Srinu

అయ్యా బయలెల్లినాడో తెలుగు పాట లిరిక్స్ – డప్పు శ్రీను అయ్యప్ప పాటలు Lyrics – Dappu Srinu     Singer Dappu Srinu Composer Dappu Srinu Music Sunkara Anjaneyulu Song Writer Chowdam Srinivasarao Lyrics అయ్యా బయలెల్లినాడో….. అయ్యప్ప స్వామి బయలెల్లినాడో….. …

Read more

అక్కడ వున్నడయ్యప్ప ఇక్కడ వున్నడయ్యప్ప తెలుగు పాటల లిరిక్స్ – డప్పు శ్రీను అయ్యప్ప పాటలు

అక్కడ వున్నడయ్యప్ప ఇక్కడ వున్నడయ్యప్ప తెలుగు పాటల లిరిక్స్ – డప్పు శ్రీను అయ్యప్ప పాటలు Lyrics – Dappu Srinu     Singer Dappu Srinu Composer Dappu Srinu Music Sunkara Anjaneyulu Song Writer Chowdam Srinivasarao Lyrics అక్కడ ఉన్నాడయ్యప్ప ఇక్కడ …

Read more