జగిత్యాల్ జిల్లా కోరాట్ల మండలంలోని గ్రామాలు

జగిత్యాల్ జిల్లా కోరాట్ల మండలంలోని గ్రామాలు   గ్రామాల జాబితా జిల్లా పేరు జగిత్యాల్ మండలం పేరు కోరాట్ల         SI.నో గ్రామం పేరు …

Read more

జగిత్యాల్ జిల్లా రైకల్ మండలంలోని గ్రామాలు

 జగిత్యాల్ జిల్లా రైకల్ మండలంలోని గ్రామాలు   గ్రామాల జాబితా జిల్లా పేరు జగిత్యాల్ మండలం పేరు  రైకల్    జగిత్యాల్ జిల్లా రైకల్ మండలంలోని గ్రామాలు   …

Read more

జగిత్యాల్ జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నం మండలంలోని గ్రామాలు

 జగిత్యాల్ జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నం మండలంలోని గ్రామాలు     గ్రామాల జాబితా జిల్లా పేరు జగిత్యాల్ మండలం పేరు ఇబ్రహీంపట్నం        జగిత్యాల్ జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నం …

Read more

జగిత్యాల్ జిల్లా ధర్మపురి మండలంలోని గ్రామాలు

 జగిత్యాల్ జిల్లా ధర్మపురి మండలంలోని గ్రామాలు   గ్రామాల జాబితా జిల్లా పేరు జగిత్యాల్ మండలం పేరు ధర్మపురి        జగిత్యాల్ జిల్లా ధర్మపురి మండలంలోని …

Read more

జగిత్యాల్ జిల్లా జగిత్యాల రూరల్ మండలంలోని గ్రామాలు

జగిత్యాల్ జిల్లా జగిత్యాల రూరల్ మండలంలోని గ్రామాలు   గ్రామాల జాబితా జిల్లా పేరు జగిత్యాల్ మండలం పేరు జగిత్యాల రూరల్   జగిత్యాల్ జిల్లా జగిత్యాల రూరల్ …

Read more

జగిత్యాల్ జిల్లా బుగ్గరం మండలంలోని గ్రామాలు

 జగిత్యాల్ జిల్లా బుగ్గరం మండలంలోని గ్రామాలు     గ్రామాల జాబితా జిల్లా పేరు జగిత్యాల్ మండలం పేరు బుగ్గరం          జగిత్యాల్ జిల్లా …

Read more

జగిత్యాల్ జిల్లా మెట్‌పల్లె మండలంలోని గ్రామాలు

జగిత్యాల్ జిల్లా మెట్‌పల్లె మండలంలోని గ్రామాలు గ్రామాల జాబితా జిల్లా పేరు జగిత్యాల్ మండలం పేరు మెట్‌పల్లె   జగిత్యాల్ జిల్లా మెట్‌పల్లె మండలంలోని గ్రామాలు SI.నో గ్రామం …

Read more

జగిత్యాల్ జిల్లా వెల్గటూర్ మండలంలోని గ్రామాలు

 జగిత్యాల్ జిల్లా వెల్గటూర్ మండలంలోని గ్రామాలు     గ్రామాల జాబితా జిల్లా పేరు జగిత్యాల్ మండలం పేరు వెల్గటూర్         SI.నో గ్రామం …

Read more

జగిత్యాల్ జిల్లా పెగడపల్లె మండలంలోని గ్రామాలు

 జగిత్యాల్ జిల్లా పెగడపల్లె మండలంలోని గ్రామాలు   గ్రామాల జాబితా జిల్లా పేరు జగిత్యాల్ మండలం పేరు పెగడపల్లె  జగిత్యాల్ జిల్లా పెగడపల్లె మండలంలోని గ్రామాలు   SI.నో …

Read more

తెలంగాణ జగిత్యాల్ జిల్లా లోని మండలాలు

 తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని మండలాలతో కూడిన జగిత్యాల్ జిల్లా జగిత్యాల్ జిల్లా సమాచారం , జగిత్యాల్ జిల్లా మ్యాప్, తెలంగాణలోని జగిత్యాల్ జిల్లా గ్రామాలు, తెలంగాణా జిల్లా: జగిత్యాల్ జిల్లా తెలంగాణ …

Read more