మహాత్మా గాంధీ విశ్వవిద్యాలయం యుజి / డిగ్రీ రెగ్యులర్ / సప్లమెంటరీ ఎగ్జామ్ టైమ్ టేబుల్

మహాత్మా గాంధీ విశ్వవిద్యాలయం యుజి /  డిగ్రీ  రెగ్యులర్ / సప్లమెంటరీ ఎగ్జామ్ టైమ్ టేబుల్ MGU డిగ్రీ పరీక్ష సమయ పట్టిక: అభ్యర్థులు మహాత్మా గాంధీ విశ్వవిద్యాలయం …

Read more

మహాత్మా గాంధీ విశ్వవిద్యాలయ డిగ్రీ రెగ్యులర్ సప్లమెంటరీ పరీక్ష ఫీజు నోటిఫికేషన్

మహాత్మా గాంధీ విశ్వవిద్యాలయ డిగ్రీ రెగ్యులర్ సప్లమెంటరీ పరీక్ష ఫీజు నోటిఫికేషన్ MGU డిగ్రీ రెగ్యులర్ / సప్లమెంటరీ పరీక్ష ఫీజు నోటిఫికేషన్: అభ్యర్థులు మహాత్మా గాంధీ విశ్వవిద్యాలయం …

Read more

మహాత్మా గాంధీ విశ్వవిద్యాలయ డిగ్రీ రెగ్యులర్ సప్లమేంట్ రీవాల్యుయేషన్ ఫలితాలు

మహాత్మా గాంధీ విశ్వవిద్యాలయ డిగ్రీ రెగ్యులర్ సప్లై రీవాల్యుయేషన్ ఫలితాలు MGU డిగ్రీ రీవాల్యుయేషన్ ఫలితాలు: అభ్యర్థులు మహాత్మా గాంధీ విశ్వవిద్యాలయం (MGU) డిగ్రీ BA / B.Com/ …

Read more

మహాత్మా గాంధీ విశ్వవిద్యాలయం B.ED రెగ్యులర్ సప్లమెంటరి ఎగ్జామ్ హాల్ టికెట్లు

మహాత్మా గాంధీ విశ్వవిద్యాలయం B.ED రెగ్యులర్ సప్లమెంటరి ఎగ్జామ్ హాల్ టికెట్లు MGU B.ED హాల్ టికెట్లు: మహాత్మా గాంధీ విశ్వవిద్యాలయం B.Ed రెగ్యులర్ సప్లమెంటరి ఎగ్జామ్. బి.ఎడ్ …

Read more

మహాత్మా గాంధీ విశ్వవిద్యాలయం డిగ్రీ రెగ్యులర్ సప్లమెంటరీ పరీక్షా ఫలితాలు

మహాత్మా గాంధీ విశ్వవిద్యాలయం డిగ్రీ రెగ్యులర్ సప్లమెంటరీ పరీక్షా ఫలితాలు MGU డిగ్రీ I II III సంవత్సరం ఫలితాలు: మహాత్మా గాంధీ విశ్వవిద్యాలయం, నల్గొండ UG 1 వ …

Read more

మహాత్మా గాంధీ విశ్వవిద్యాలయం బి.ఎడ్ రెగ్యులర్ సప్లమెంటరీ పరీక్షా ఫలితాలు

మహాత్మా గాంధీ విశ్వవిద్యాలయం బి.ఎడ్ రెగ్యులర్ సప్లమెంటరీ పరీక్షా ఫలితాలు 2022 MGU B.Ed పరీక్షా ఫలితాలు: అభ్యర్థులు మహాత్మా గాంధీ విశ్వవిద్యాలయం (MGU) B.Ed రెగ్యులర్ సప్లమెంటరీ …

Read more

మహాత్మా గాంధీ విశ్వవిద్యాలయం పిజి రెగ్యులర్ సప్లమెంటరీ పరీక్ష టైమ్ టేబుల్

మహాత్మా గాంధీ విశ్వవిద్యాలయం పిజి రెగ్యులర్ సప్లమెంటరీ  పరీక్ష టైమ్ టేబుల్  MGU PG పరీక్ష సమయ పట్టిక: మహాత్మా గాంధీ విశ్వవిద్యాలయం నవీకరించబడింది PG రెగ్యులర్ / …

Read more

మహాత్మా గాంధీ విశ్వవిద్యాలయం పిజి రెగ్యులర్ సప్లమెంటరీ ఎగ్జామ్ ఫీజు నోటిఫికేషన్

మహాత్మా గాంధీ విశ్వవిద్యాలయం పిజి రెగ్యులర్ సప్లమెంటరీ ఎగ్జామ్ ఫీజు నోటిఫికేషన్ MGU PG పరీక్ష ఫీజు నోటిఫికేషన్: అభ్యర్థులు మహాత్మా గాంధీ విశ్వవిద్యాలయం (MGU) PG (రెగ్యులర్ …

Read more

మహాత్మా గాంధీ విశ్వవిద్యాలయం పిజి రెగ్యులర్ సప్లమెంటరీ పరీక్షా ఫలితాలు

మహాత్మా గాంధీ విశ్వవిద్యాలయం  పిజి రెగ్యులర్ సప్లమెంటరీ పరీక్షా ఫలితాలు MGU PG పరీక్షా ఫలితాలు: అభ్యర్థులు మహాత్మా గాంధీ విశ్వవిద్యాలయం (MGU) PG MA / M.Com …

Read more