మారేడుదళాల నోము పూర్తి కథ

మారేడుదళాల నోము పూర్తి కథ            పూర్వం ఒకానొక దేశపు రాజకుమారుడు ఆయువుడు తీరి చనిపోయాడు.  రాజు శవం  తోడులేకుండా పోరాదుకనుక నా కుమారుని …

Read more

చిట్టిబొట్టు నోము పూర్తి కథ

చిట్టిబొట్టు నోము పూర్తి కథ              పూర్వకాలములో ఒకానొక పదాతి ఇరుగుపొరుగు వారితో చీటికి మాటికి గొడవలు పెట్టుకుంటుండేది.    ఏ …

Read more

కన్నె తులసి నోము పూర్తి కథ

కన్నె తులసి నోము పూర్తి కథ        పూర్వము ఒకానొక ఊరిలో ఒక అమ్మాయి  వుండేది.  ఆమెకు సవతి తల్లి పోరు ఎక్కువగా వుండేది.  అది భరించలేక …

Read more

శాఖదానము నోము పూర్తి కథ

శాఖదానము నోము పూర్తి కథ ఒకప్పుడు, ఒక దేశంలో, ఒక రాజు యొక్క భార్య మరియు ఒక మంత్రి భార్య ఒక శాఖ బహుమతిని కలిసి చూశారు. ఒక …

Read more

శివరాత్రి నోము పూర్తి కథ

శివరాత్రి నోము పూర్తి కథ              పూర్వకాలములో ఒకానొక దేశంలో ఒక బ్రాహ్మణ పండితుడు ఉండేవాడు.  అతడెంతటి విద్యాసంపంనుదో అంతటి దారిద్రము …

Read more

పసుపు తాంబూలము వ్రతము కథ

పసుపు తాంబూలము వ్రతము  కథ ఒక రాజు భార్య యందు ప్రేమ లేక వేశ్య గృహముల యందు  ఉండెను. అందుచే అతని భార్య ప్రతి రోజు  ఏడుస్తూ  , పార్వతిదేవి  పూజలను చేస్తు …

Read more

త్రినాధుని నోము పూర్తి కథ

త్రినాధుని నోము పూర్తి కథ            పూరకాలములో ఒక నిరుపేద విప్రుడు ఉండేవాడు.  అతనికి లేకలేక ఒక కుమారుడు కలిగాడు ఆబిడ్డడికి తల్లి …

Read more

పసుపుగౌరి నోము పూర్తి కథ

పసుపుగౌరి నోము పూర్తి కథ            పూర్వము ఒక గ్రామములో ఒక పుణ్య స్త్రీ వుండేది.  పతి భక్తి కలిగిన ఇల్లాలు నిరంతరం …

Read more