తెలుగు పొడుపు కథలు -2

తెలుగు పొడుపు కథలు -2   ఒకరు పొడుస్తారు, ఒకరు విడుస్తారు?  సమాధానం :పొడుపు కథ నల్ల స్తంభం పైన నలుగురు దొంగలు?  సమాధానం :లవంగం మొగ్గ కాయలు …

Read more

పొడుపు కథలు తెలుగులో

*మీకు సమయం ఉన్నపుడు ఈ పొడుపు కథలు విప్పండి ఈ పొడుపు కథలను విప్పండి*  పొడుపు కథలు తెలుగులో   01 . చారెడు కుండలో మానెడు పగడాలు …

Read more

తెలుగు పొడుపు కథలు

తెలుగు పొడుపు కథలు   మొగ్గ కాని మొగ్గ, ఏమి మొగ్గ?   సమాధానం :  లవంగ మొగ్గ ముళ్ల కంచెలో మిఠాయి పొట్లం?   సమాధానం :  తేనె పట్టు రసం …

Read more