గణపతి పూజా విధానం

గణపతి పూజా విధానం

పూజ ద్రవ్యములు:

పత్రి :మాచి పత్రి ని , వాకుడాకు లను , మారేడుపత్రి ,మరియు  గరికదళములు (దూర్వాపత్రము – ఇవి ముఖ్యమైనవి ),ఉమ్మెత్త మొక్కలు , రేగుచెట్టు ఆకులు, ఉత్తరేణి ఆకులు , తులసిదళాలు  మామిడాకు, గన్నేరు పూవులు  , విష్ణుక్రాంతము, దానిమ్మాకులు , దేవదారు పత్రములు , మరువము, వావిలాకులు , జాజి. మద్ది, జిల్లేడు ఆకులు

నైవేద్యమునకు: కొబ్బరికాయలు, అరటి మొదలగు పండ్లు, ఉండ్రాళ్లు (కుడుములు).

పసుపుమరియు కుంకుమ అలాగే  అక్షతలు మరియు  అగరువత్తులు, కర్పూరం బిళ్ళలు , పువ్వులు, తమల పాకులు, పళ్ళు(తాంబూలం కొరకు) ,కొన్ని  వక్కలు,కొద్దిగా  ఆవు నెయ్యి, గంధము కావలెను .

పసుపు ముద్దతో గణపతి ప్రతిమను కొస తూర్పుగానున్న తమలపాకుమీద, కలశమునకు ముందు, ఉంచాలి.

పుస్తకపూజ

విద్యార్థులు తమ పుస్తకాలను, మందిరములో నుంచి, పూజించ వలయును.

తోరపూజ

5 పోగులతో చేయబడిన  5 (తోరములు  = వ్రత సూత్రము) గ్రంథులు  గల  (ముళ్ళు) గల తోరములతో  దేవతా సన్నిధి  లో  నుంచి పూజ చేయవలెను పూజానంతరము వాని చేతికి కట్టుకొనుట వినియోగము.

వాయనదానము

ఉండ్రాళ్ళు, దక్షిణతాంబులములు.

పూజాక్రమము

తల స్నానం  చేసి, తిలకము పెట్టుకొని , తమ  కులాచార ప్రకారము గా నిత్యానుష్ఠానము చేసి తరువాత  గణపతికి అభిముఖముగా (తూర్పుముఖముగా) కూర్చొని   నమస్కరించి  పూజ ఆరంభించినది.

శ్రీ రస్తు

శుభమస్తు

అవిఘ్నమస్తు

ప్రార్థన

శ్లో|| శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం|

ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోప శాంతయే||

శ్లో|| అగజానన పద్మార్కం గజాననమ్ అహర్నిశమ్|

అనేకదం తం భక్తానాం ఏకదంతమ్ ఉపాస్మహే||

శ్లో|| ఏకదంతం శూర్పకర్ణం గజవక్త్రం చతుర్భుజం|

పాశాంకుశధరం దేవం ధ్యాయేత్ సిద్ధి వినాయకమ్||

శ్లో|| సుముఖశ్చ ఏకదంతశ్చ కపిలో గజకర్ణకః|

లంబోదరశ్చ వికటో విఘ్నరాజో గణాధిపః||

శ్లో|| ధూమకేతు ర్గణాధ్యక్షః ఫాలచంద్రో గజాననః|

వక్రతుండ శ్శూర్పకర్ణో హేరంబః స్కందపూర్వజః||

అని ధ్యానించి పసుపు గణపతి దగ్గర తాంబూలము పెట్టాలి. బొటనవ్రేలు మరియు  ఉంగరం వేలు   మధ్యవేళ్ళతో అక్షింతలు  తీసుకొని పసుపు గణపతి  మీద వేస్తూ  నమస్కారం చేసుకోవాలి .

||ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతాయే ప్రభావం||

పురాణాచమనం కృత్వా : ఈ క్రింది విధముగా పురాణాచమనము చేసుకోవాలి ,

కేశవాయ ఫీచర్

నారాయణాయ

మాధవాయ ప్రభావం

(అనుచు ముమ్మారు కుడి హస్తమున జలము గ్రహించి ఆచమించవలయును)

గోవిందాయ ప్రభావం

ఇతి హస్తం ప్రక్షాల్య (అని హస్తములను కడిగికొని)

విష్ణవే ప్రభావం

ఇతి నేత్రయోః ఉదకస్పర్శనం కృత్వా (అని రెండు కనులను   తడిచేతితో తుడుచుకోవాలి )

మధుసూదనాయ

త్రివిక్రమాయ

వామనాయ

శ్రీధరాయ ప్రభావం

హృషీకేశాయ ప్రభావం

పద్మనాభయ ప్రభావం

దామోదరాయ

సంకర్షణాయ

వాసుదేవాయ ప్రభావం

ప్రద్యుమ్నాయ ప్రభావం

అనిరుద్ధాయ

పురుషోత్తమాయ ఫీచర్

అధోక్షజాయ ప్రభావం

నారసింహాయ

అచ్యుతాయ ప్రభావం

జనార్ధనాయ ప్రభావం

ఉపేంద్రాయ

హరయే ప్రభావం

శ్రీ కృష్ణాయ ఫీచర్

అని నామావళి పఠించుచు విష్ణువును స్మరించునది.

మంగళోచ్చారణం

శ్రీ మన్మహాగణాధిపతయే

శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యాం ప్రభావం

శ్రీ వాణీహిరణ్యగర్భాభ్యాం ప్రభావం

శ్రీ ఉమామహేశ్వరాభ్యాం ప్రభావం

శ్రీ సీతారామాభ్యాం పనితీరు

శ్రీ శచీ పురందరాభ్యాం

కుల దేవతాభ్యో సంబంధిత

మాతాపితృభ్యాం పనితీరు

సర్వేభ్యో దేవేభ్యో బ్రాహ్మణేభ్యశ్చ స్థితి

నిర్విఘ్నమస్తు, పుణ్యాహం దీర్ఘ మాయురస్తు

(అని స్మరించవలయును)

శ్లో|| సర్వేశ్వరంభ కార్యేషు త్రయ స్త్రిభువనేశ్వరాః|

దేవా దిశంతు న స్సిద్ధిం బ్రహ్మేశాన జనార్దనాః||

విష్ణుర్విష్ణుర్విష్ణుః (అని విష్ణువును స్మరించి)

భూతోఛాటనం:

శ్లో|| ఉత్తిష్ఠంతు భూతపిశాచాః య ఏతేభూమి భారకాః|

ఏతాషా మవిరోధేన బ్రహ్మకర్మ సమరభే||

(అని ఉదకమును తనకు చుట్టును చల్లవలయును)

ప్రాణానాయమ్య = ప్రాణాయామము చేసి,

సంకల్పః

దేశ సంకీర్తనము :- పంచాశత్కోటి యోజన విస్తీర్ణ మహీ మండలే, లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే, భారతవర్షే, భరతఖండే, మేరోర్దక్షిణ దిగ్భాగే, శ్రీశైలస్య వాయవ్య (ఆగ్నేయ, …) శ్రీశైలస్య వాయవ్య (ఆగ్నేయ, …) బ్రాహ్మణ చరణ సన్నిధౌ,

కాల సంకీర్తనము:- శ్రీ మహావిష్ణోరాజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రాహ్మణః ద్వితీయ పరార్థే, శ్వేతవరాహకల్పే, వైవస్వతమన్వంతరే, అష్టావింశన్మహాయుగే, కలియుగే, ప్రథమపాదే, అస్మిన్ వర్తమాన వ్యావహారిక చాన్ద్రమానేన …. నామ సంవత్సరే, దక్షిణాయనే వర్షర్తౌ, భాద్రపదమాసే, శుక్లపక్షే, చతుర్థ్యం, ​​……వాసరే, శుభనక్షత్రే శుభయోగే శుభకరణే,

సంకల్పం:– ఏవం గుణ విశేషేణ విశిష్టాయాం, శుభే అభ్యుదయే (శ్రీమాన్ ……….గోత్రః…….నామధేయః /శ్రీమతీ ….గోత్రవతీ…..నామధేయవతీ) అహం మమోపాత్త దురితక్షయ ద్వారా శ్రీ వరసిద్ధి విశిష్ట ముద్దిస్య శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక ప్రీత్యర్థం, ధర్మార్థతురార్థం. సర్వాభీష్ట సిద్ధ్యర్థం, సమస్త సన్మంగళా వాప్త్యర్థంచ, కల్పోక్త ప్రకారేణ శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక పూజాం కరిష్యే||

(అని సంకల్పించి, కుడి అనామికతో జలమును తాకి)

దీపారాధనమ్:

ఘృతాక్త వర్తిభిర్దీపం ప్రజ్వాల్య ధ్యాయేత్|

నేతితో  దీపము వెలిగించి దీప స్తంభమును  అ లంకరించి, ఈ క్రింద మంత్రముతో ధ్యానించుము. పూజచేయవలెను

శ్లో॥దీపస్త్వం బ్రహ్మరూపోృసి జ్యోతిషాం ప్రభురవ్యయః|

సౌభాగ్యం దేహి పుత్రాంశ్చ సర్వాన్ కామాంశ్చ దేహి మే॥

దీప దేవతాభ్యోనమః గన్ధం సమర్పయామి । (గంధము సమర్పించి)

దీప దేవతాభ్యోనమః పుష్పైః పూజయామి । (పుష్పములతో పూజించి)

దీప దేవతాభ్యోనమః అక్షతైః పూజయామి । (అక్షతలతో పూజించి)

కలశ పూజ:

తదంగ కలశారాధనం కరిష్యే|| (అని సంకల్పించి క్రింది విధముగా కలశమును పూజచేయవలెను )

తాను ఆచమించుటకు ఉపయోగించు పాత్రలోని జలము దేవతకు ఉపయోగించరాదు. పీట మీదనైనా , భూమి మీదనైనా  జలము తో శుద్ధిచేసుకొని  అందులో  ఒక పత్రము నుంచి దానిపై కలశము ఉంచ వలేయును . రాగి, స్టీలు పాత్రలు మంచివి కావు. వెండి పాత్రగాని, కంచువిగాని, ఇత్తడివిగాని ఉపయోగించవచ్చును. పాత్రను అడుగున బాగాన  ఒక ఆకునైనా , పళ్లెమునైనా  ఆధారమునుంచి పెట్టవలెను ,

కలశమలంకృత్య, (కలశమును గంధము, కుంకుమతో తత్ర స్థితో బ్రహ్మా మధ్యే మాతృగణాస్స్మృతాః||

శ్లో|| కుక్షౌతు సాగరా స్సర్వే సప్తద్వీపా వసుంధరా|

ఋగ్వేదోऽథ యజుర్వేద స్సామవేదో హ్యథర్వణః||

అంగైశ్చ సహితా స్సర్వే కలశాంబు సమాశ్రితాః||

(కలశములోని  నీటిని  అందలి పుష్పముతో చుట్టూ త్రిప్పుచూ క్రింది ఉన్న  శ్లోకమును చదువ వలెను )

శ్లో|| గంగేచ ! యమునే! కృష్ణే! గోదావరి! సరస్వతి!|

నర్మదే! సింధు కావేర్యౌ ! జలేస్మిన్ సన్నిధిం కురు ||

ఆయాంతు దేవ పూజార్థం మమ దురితక్షయ కారకః (అని పఠించి)

కలశోదకేన పూజా ద్రవ్యాణి దేవమాత్మానం చ సంప్రోక్ష్య||

(కలశోదకమును, అందలి పుష్పముతో ప్రతిమ మీదను, తన తలమీద  , పూజాద్రవ్యముల పైన ను చల్లవలెను )

(దేవునికి అర్ఘ్యపాద్యాదులన్నింటికి ఈ కలశజలమునే వినియోగించవలెను.)

మహాగణాధిపతి పూజ

ఆదౌ నిర్విఘ్నేన పరిసమాప్త్యర్థం మహా గణపతి  పూజాం కరిష్యే(అని అనామికతో నీటిని  స్పృశించవలెను)

మహాగణాధిపతిని పసుపు గణపతిలోకి ఆవాహన చేసి పూజించవలెను.

శ్లో|| శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం|

ప్రసన్న వదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే||

మహాగణాధిపతయే దృష్టా ధ్యాయామి । ( మహా గణాధిపతిని ధ్యానించాలి)

మహాగణాధిపతయే ఆవాహయామి. (అక్షతలతో)

మహాగణాధిపతయే ఆసనం సమర్పయామి.(అక్షతలతో)

మహాగణాధిపతయే భౌతిక అర్ఘ్యం సమర్పయామి. (కలశోదకముతో)

మహాగణాధిపతయే భౌతిక పాద్యం సమర్పయామి.(కలశోదకముతో)

మహాగణాధిపతయే ఆచమనీయం సమర్పయామి । (కలశోదకముతో)

మహాగణాధిపతయే ఔపచారికస్నానం సమర్పయామి । (కలశోదకముతో)

మహాగణాధిపతయే ప్రభావం స్నానానన్తరం ఆచమనీయం సమర్పయామి । (కలశోదకముతో)

మహాగణాధిపతయే భౌతిక వస్త్రార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి ।

మహాగణాధిపతయే దృష్టి యజ్ఞోపవీతార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి.(అక్షతలతో)

మహాగణాధిపతయే ప్రభావం గన్ధాన్ ధారయామి । (గంధమును ధరింపజేయవలెను)

మహాగణాధిపతయే ప్రభావం గన్ధస్యోపరి అలంకారణార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి । (అక్షతలతో)

పుష్పైః పూజయామి – (పుష్పములతో పూజించవలెను)

ఓం సుముఖాయ

ఓం ఏకదన్తాయ ప్రభావం

ఓం కపిలాయ ప్రభావం

Read More  భోజనం యొక్క సదాచార నియమాలు

ఓం గజకర్ణికాయ ప్రభావం

ఓం లంబోధరాయ ప్రభావం

ఓం వికటాయ ప్రభావం

ఓం విఘ్నరాజాయ స్థితి

ఓం గణాధిపాయ స్థితి

ఓం ఫాలచన్ద్రాయ

ఓం గజాననాయ ప్రభావం

ఓం వక్రతుణ్డాయ ప్రభావం

ఓం శూర్పకర్ణాయ స్థితి

ఓం హేరమ్బాయ స్థితి

ఓం స్కన్దపూర్వజాయ

ఓం మహాగణాధిపతయే ప్రభావం నానావిధ పరిమళ పుష్పాణి సమర్పయామి ।

మహాగణాధిపతయే భౌతిక ధూపం ఆఘ్రాపయామి । (ధూపం చూపించవలెను)

మహాగణాధిపతయే భౌతిక దీపం దర్శయామి । (దీపం దర్శింపజేయవలెను)

మహాగణాధిపతయే ప్రభావం యథాశక్తి __ నివేదనం సమర్పయామి. (నైవేద్యం సమర్పించవలెను)

మధ్యే మధ్యే పానీయం సమర్పయామి. (కలశోదకముతో)

మహాగణాధిపతయే దృశ్య తామ్బూలం సమర్పయామి । (తాంబూలం – మూడు తమలపాకులు, రెండు వక్కలు, రెండు పళ్ళు పెట్టి స్వామికి సమర్పించవలెను)

మహాగణాధిపతయే దృష్టి నీరాజనం సమర్పయామి ।

నీరాజనానంతరం ఆచమనీయం సమర్పయామి. (కలశోదకముతో)

శ్లో|| వక్రతుండ మహాకాయ కోటిసూర్యసమప్రభ|

అవిఘ్నం కురుమేదేవ సర్వ కార్యేషు సర్వదా||

మహాగణాధిపతయే భౌతిక మన్త్రపుష్పం సమర్పయామి । (ఒక పుష్పం తీసుకుని పైన చెప్పిన శ్లోకం చదివి ఆ పుష్పాన్ని స్వామికి సమర్పించవలెను)

మహాగణాధిపతయే ప్రభావం ఆత్మప్రదక్షిణనమస్కారాన్ సమర్పయామి ।

సర్వోపచారపూజాః సమర్పయామి । (అక్షతలతో)

శ్లో|| యస్యస్మృత్యాచ నామోక్త్యా తపః పూజా క్రియాదిషు|

న్యూనం సంపూర్ణతాం యాతి సద్యో వందే తమచ్యుతం||

శ్లో|| మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం గణాధిప|

యత్పూజితం మయా దేవ పరిపూర్ణం తదస్తుతే||

అనయా షోడశోపచార పూజయా భగవాన్ సర్వదేవాత్మకః శ్రీ మహాగణాధిపతిః సుప్రసన్నో వరదో భవతు| (అని అక్షతలు పువ్వులతో కూడ నీళ్ళు విడువవలసినది.)

శ్రీ మహాగణాధిపతి ప్రసాదం శిరసా గృహ్ణామి (పూజాక్షతలు శిరసున ధరించవలెను).

శ్రీ మహాగణాధిపతిం యథాస్థానం ప్రవేశయామి. (గణపతి ఉన్న తమలపాకు కొసను కొంత తూర్పుగా జరుపవలెను). శోభనార్థే పునరాగమనాయచ ।

శ్రీ వరసిద్ధివినాయక పూజ

ప్రాణ ప్రతిష్ఠ

హస్తమున పుష్పముగైకొని, వినాయక ప్రతిమపై పుష్పసహిత హస్తమును ఉంచి, ఇట్లు పఠించునది :-

“ఆం హ్రీం క్రోం అం యం రం లం వం శం షం సం హం ళం క్షం అః క్రోం హ్రీం ఆం హంసస్సోహం శ్రీసిద్ధివినాయక ప్రాణా ఇహ ప్రాణాః| జీవో ఇహస్థితః| సర్వేంద్రియాణి వాగ్మనస్త్వక్ చక్షు శ్శ్రోతజిహ్వా ఘ్రాణ ప్రాణాః ఇహాగత్య సుఖం చిరం తిష్ఠంతు స్వాహా||

శ్లో|| స్వామిన్ సర్వ జగన్నాథ యావత్పూజావసానకమ్|

తావత్త్వం ప్రీతి భావేన బింబే స్మిన్ సన్నిధిం కురు||

అని పఠించి, పుష్పమును దేవుని మీదనే ఉంచి, అక్షతలు గ్రహించి, ఈ క్రింది వాక్యము చెప్పుచు గణపతి మీద ఉంచుము.

శ్రీవరసిద్ధివినాయకాయ ఆవాహితో భవ| స్థిరో భవ| వరదో భవ| సుముఖోభవ| సుప్రసన్నో భవ| స్థిరాసనం కురు|

(అని అక్షతలనుంచి)

ధ్యానమ్

శ్లో|| భవసంచిత పాపౌః విధ్వంసన విచక్షణమ్|

విఘ్నాంధకార భాస్వంతం విఘ్నరాజ మహం భజే||

శ్లో|| ఏకదంతం శూర్పకర్ణం గజవక్త్రం చతుర్భుజమ్|

పాశాంకుశధరం దేవం ధ్యాయేత్ సిద్ధి వినాయకమ్||

శ్లో|| ఉత్తమం గణనాథస్య వ్రతం సంపత్కరం శుభమ్|

భక్తాభీష్టప్రదం తస్మాత్ ధ్యాయేత్తం విఘ్ననాయకమ్||

శ్లో|| ధ్యాయేద్గజాననం దేవం తప్తకాంచన సన్నిభమ్|

చతుర్భుజం మహాకాయం సర్వాభరణ భూషితమ్||

శ్రీ వరసిద్ధివినాయకాయ భౌతిక ధ్యాయామి. (అక్షతలుంచేది)

ఆవాహనం

శ్లో||ఆత్రాగచ్ఛ జగవంద్య సురరాజార్చితేశ్వర|

అనాథనాథ సర్వజ్ఞ గౌరీగర్భ సముద్భవ||

శ్రీ వర సిద్ధి వినాయకాయ ఆవాహయామి (అక్షతలతో)

ఆసనమ్

శ్లో||మౌక్తికైః పుష్యరాగైశ్చ, నానారత్నైర్విరాజితమ్|

రత్నసింహాసనం చారు, ప్రీత్యర్థం ప్రతిగృహ్యతామ్||

శ్రీ వర సిద్ధి వినాయకాయ ఆసనం సమర్పయామి (అక్షతలతో)

అర్ఘ్యమ్

శ్లో||గౌరీపుత్ర నమస్తేస్తు, శంకరప్రియనందన|

గృహాణార్ఘ్యం మయాదత్తం, గంధ పుష్పాక్షతైర్యుతమ్||

శ్రీ వర సిద్ధి వినాయకాయ భౌతిక అర్ఘ్యం సమర్పయామి (కలశములో జలముతో)

పాద్యమ్

శ్లో||గజవక్త్ర నమస్తే స్తు సర్వాభీష్ట ప్రదాయక|

భక్త్యా పాద్యం మయాదత్తం గృహాణద్విరదానన||

శ్రీ వర సిద్ధి వినాయకాయ భౌతిక పాద్యం సమర్పయామి (కలశ జలముతో)

ఆచమనమ్

శ్లో||అనాథనాథ సర్వజ్ఞ గీర్వాణ వరపూజిత|

గృహాణాచమనం దేవ తుభ్యం దత్తం మయాప్రభో||

శ్రీ వర సిద్ధి వినాయకాయ ఆచమనీయం సమర్పయామి (కలశ జలముతో)

మధుపర్కమ్

శ్లో||దధి క్షీర సమాయుక్తం మధ్వాజ్యేన సమన్వితమ్|

మధుపర్కం గృహాణేదం గజఅలంకరించి)

శుద్ధోదకేన కలశమాపూర్య, (శుద్ధజలముతో కలశము నింపి)

గంధపుష్పాక్షతైరభ్యర్చ్య, (కలశములో జలమును గంధము, పుష్పము, అక్షతలను ఉంచి)

(కలశముపై కుడిహస్తమునుంచి ఇట్లు పఠించవలెను)

శ్లో|| కలశస్య ముఖే విష్ణుః కంఠే రుద్రస్సమాశ్రితః|

మూలేవక్త్ర నమో ⁇ స్తుతే||

శ్రీ వర సిద్ధి వినాయకాయ భౌతిక మధుపర్కం సమర్పయామి (ఆవుపెరుగు, ఆవుపాలు, తేనె కలిపిన దానిని మధుపర్కమందురు)

పంచామృతస్నానమ్

(పంచామృతములు=ఆవుపాలు, ఆవుపెరుగు, నెయ్యి, తేనె, శర్కర మిశ్రితము) (కొబ్బరికాయనీరు), వీనిని కలిపి స్నానము చేయించుట;(అవి లేనప్పుడు కలశ జలము).

శ్లో||స్నానం పంచామృతైర్దేవ గృహాణ గణనాయక|

అనాథనాథ సర్వజ్ఞ గీర్వాణ గణపూజిత||

శ్రీ వర సిద్ధి వినాయకాయ భౌతిక పంచామృతస్నానం సమర్పయామి.

శుద్ధోదక స్నానమ్

శ్లో||గంగాది సర్వతీర్థేభ్యః ఆహృతైరమలైర్జలైః|

స్నానం కురుష్వ భగవన్ ఉమాపుత్ర నమోऽస్తుతే||

శ్రీ వర సిద్ధి వినాయకాయ శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి(కలశములోని జలముతో)

స్నానంతరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి

వస్త్రమ్

శ్లో||రక్తవస్త్రద్వయం చారు దేవయోగ్యం చ మంగళమ్|

శుభప్రదం గృహాణత్వం లంబోదర హరాత్మజ||

శ్రీ వర సిద్ధి వినాయకాయ దృశ్య వస్త్రయుగ్మం సమర్పయామి. వస్త్రానన్తరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి ।

యజ్ఞోపవీతమ్

శ్లో||రాజతం బ్రహ్మసూత్రం చ కాంచనం చోత్తరీయకమ్|

గృహాణ సర్వదేవ సర్వజ్ఞ భక్తానామిష్టదాయక||

శ్రీ వర సిద్ధి వినాయకాయ యజ్ఞోపవీతం సమర్పయామి

గంధమ్

శ్లో||చందనాగరు కర్పూర కస్తూరీ కుంకుమాన్వితమ్|

విలేపనం సురశ్రేష్ఠ ప్రీత్యర్థం ప్రతిగృహ్యతామ్||

శ్రీ వర సిద్ధి వినాయకాయ భౌతిక గంధాన్ ధారయామి

అక్షతాన్

శ్లో||అక్షతాన్ ధవళాన్ దివ్యాన్ శాలీయాన్ తండులాన్ శుభాన్|

గృహాణ పరమానంద శంభుపుత్ర నమోऽస్తుతే||

శ్రీ వర సిద్ధి వినాయకాయ గంధస్యోపరి అలంకరణార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి

అథ అంగపూజ (పుష్పములతో పూజ చేయవలెను )

ఓం గణేశాయ పాదౌ పూజయామి (పాదములు)

ఓం ఏకదంతాయ ప్రత్యక్ష గుల్ఫౌ పూజయామి (మడిమలు)

ఓం శూర్పకర్ణాయ భౌతిక జానునీ పూజయామి (మోకాళ్లు)

ఓం విఘ్నరాజాయ భౌతిక జంఘే పూజయామి (పిక్కలు)

ఓం అఖువాహనాయ దృశ్య ఊరూ పూజయామి (తొడలు)

ఓం హేరంబాయ కటిం పూజయామి (నడుము)

ఓం లంబోదరాయ దృశ్య ఉదరం పూజయామి (పొట్ట)

ఓం గణనాథాయ భౌతిక నాభిం పూజయామి (బొడ్డు)

ఓం గణేశాయ దృశ్య హృదయం పూజయామి (రొమ్ము)

ఓం స్థూలకంఠాయ భౌతిక కంఠం పూజయామి (కంఠం)

ఓం స్కందాగ్రజాయ భౌతిక స్కంధౌ పూజయామి (భుజములు)

ఓం పాశహస్తాయ భౌతిక హస్తౌ పూజయామి (చేతులు)

ఓం గజవక్త్రాయ భౌతిక వక్త్రం పూజయామి (నోరు)

ఓం విఘ్నహంత్రే నేత్రౌ పూజయామి (కళ్ళు)

ఓం శూర్పకర్ణాయ భౌతిక కర్ణౌ పూజయామి (చెవులు)

ఓం ఫాలచంద్రాయ లలాటం పూజయామి ( నొసలు)

ఓం సర్వేశ్వరాయ శిరః పూజయామి శిరస్సు)

ఓం విఘ్నరాజాయ భౌతిక సర్వాణ్యంగాని పూజయామి (శరీరం అంతా)

ఏకవింశతి (21) పత్ర పూజ ( పత్రములతో )

శ్లో||సుగంధాని చ పుష్పాణి జాతీకుంద ముఖాని చ|

ఏకవింశతి పత్రాణి సంగృహాణ నమోऽస్తుతే||

ఓం సుముఖాయ మాచీపత్రం సమర్పయామి (మాచి పత్రితో)

ఓం గణాధిపాయ భౌతిక బృహతీపత్రం సమర్పయామి (వాకుడు)

ఓం ఉమాపుత్రాయ భౌతిక బిల్వపత్రం సమర్పయామి (మారేడు)

ఓం గజాననాయ భౌతిక దూర్వాయుగ్మపత్రం సమర్పయామి (గరికె)

ఓం హరసూనవే తగిన దత్తూరపత్రం సమర్పయామి (ఉమ్మెత్త)

Read More  నవగ్రహాల అనుగ్రహానికి చేయవలసిన వ్రతములు

ఓం లంబోదరాయ ప్రభావం బదరీ పత్రం సమర్పయామి (రేగాకు)

ఓం గుహాగ్రజాయ ప్రభావం అపామార్గపత్రం సమర్పయామి (ఉత్తరేణి)

ఓం గజకర్ణకాయ ప్రభావం తులసీపత్రం సమర్పయామి (తులసీ)

ఓం ఏకదంతాయ చూతపత్రం సమర్పయామి (మామిడి)

ఓం వికటాయ కరవీరపత్రం సమర్పయామి (గన్నేరు)

ఓం భిన్నదంతాయ దృశ్య విష్ణుక్రాంతపత్రం సమర్పయామి (విష్ణుక్రాంత)

ఓం వటవే ప్రభావం దాడిమీపత్రం సమర్పయామి (దానిమ్మ)

ఓం సర్వేశ్వరాయ భౌతిక దేవదారుపత్రం సమర్పయామి (దేవదారు)

ఓం ఫాలచంద్రాయ మరువక పత్రం సమర్పయామి (మరువము)

ఓం హేరంబాయ భౌతిక సింధువారపత్రం సమర్పయామి (వావిలాకు)

ఓం శూర్పకర్ణాయ భౌతిక జాజిపత్రం సమర్పయామి (జాజి)

ఓం సురాగ్రజాయ ప్రభావం గణ్డకీపత్రం సమర్పయామి (అడవి మల్లె)

ఓం ఇభవక్త్రాయ భౌతిక శమీపత్రం సమర్పయామి (జమ్మి)

ఓం వినాయకాయ అశ్వత్థపత్రం సమర్పయామి (రావి)

ఓం సురసేవితాయ భౌతిక అర్జునపత్రం సమర్పయామి (మద్ది)

ఓం కపిలాయ ప్రభావం అర్కపత్రం సమర్పయామి (తెల్లజిల్లేడు)

శ్రీ గణేశ్వరాయ విద్యుత్ ఏకవింశతి పత్రాణి సమర్పయామి.

శ్రీ గణపతి అష్టోత్తర శతనామావళిః (పుష్పములతో పూజ చేయవలెను )

ఓం గజాననాయ ప్రభావం

ఓం గణాధ్యక్షాయ

ఓం విఘ్నరాజయ స్థితి

ఓం ద్వైమాతురాయ ప్రభావం

ఓం ద్విముఖాయ

ఓం ప్రముఖాయ

ఓం సుముఖాయ

ఓం కృత్తినే ప్రభావం

ఓం సుప్రదీప్తాయ స్థితి

ఓం సుఖనిధయే ప్రభావం

ఓం సురాధ్యక్షాయ

ఓం సురారిఘ్నాయనమః

ఓం మహాగణపతయే ప్రభావం

ఓం మాన్యాయ ప్రభావం

ఓం మహాకాలాయ ప్రభావం

ఓం మహాబలాయ ప్రభావం

ఓం హేరమ్బాయ స్థితి

ఓం లమ్బజఠరాయ ప్రభావం

ఓం హ్రస్వగ్రీవాయ

ఓం మహోదరాయ ప్రభావం

ఓం మదోద్కటాయ ప్రభావం

ఓం మహావీరాయ ప్రభావం

ఓం మంత్రిణే ప్రభావం

ఓం మంగళసుస్వరాయ దృశ్య

ఓం ప్రమదాయ ప్రభావం

ఓం ప్రథమాయ

ఓం ప్రాజ్ఞాయ ప్రభావం

ఓం ప్రమోదాయ ప్రభావం

ఓం మోదక ప్రియాయ

ఓం విఘ్నకర్త్రే

ఓం విఘ్నహంత్రే

ఓం విశ్వనేత్రే

ఓం విరాట్పతయే స్థితి

ఓం శ్రీపతయే ప్రభావం

ఓం వాక్పతయే స్థితి

ఓం శృంగారిణే

ఓం ఆశ్రితవత్సలాయ

ఓం శివప్రియాయ ప్రభావం

ఓం శీఘ్రకారిణే

ఓం శాశ్వతాయ

ఓం బలాన్వితాయ స్థితి

ఓం బలోద్ధతాయ స్థితి

ఓం భక్తనిధయే ప్రభావం

ఓం భావగమ్యాయ

ఓం భావాత్మజాయ సంబంధిత

ఓం పురాణపురుషాయ స్థితి

ఓం పూష్ణే

ఓం పుష్కరోక్షిప్త వారణాయ

ఓం అగ్రగణ్యాయ

ఓం అగ్రపూజ్యాయనమః

ఓం అగ్రగామినే ప్రభావం

ఓం మన్త్రకృతే

ఓం చామీకరప్రభాయ స్థితి

ఓం సర్వాయ ప్రభావం

ఓం సర్వోపాస్యాయ దృశ్య ఓం సర్వకర్త్రే దృశ్య

ఓం సర్వనేత్రే

ఓం సర్వసిద్ధిప్రదాయ స్థితి

ఓం సర్వసిద్ధయే ప్రభావం

ఓం పఞ్చహస్తాయ ప్రభావం

ఓం పార్వతీనన్దనాయ ప్రస్తుత

ఓం ప్రభవే ప్రభావం

ఓం కుమారగురవే పనితీరు

ఓం అక్షోభ్యాయ

ఓం కుంజరాసురభంజనాయనమః

ఓం కాంతిమతే ప్రభావం

ఓం ధృతిమతే ప్రభావం

ఓం కామినే ప్రభావం

ఓం కపిత్థపనసప్రియాయ స్థితి

ఓం బ్రహ్మచారిణే

ఓం బ్రహ్మరూపిణే

ఓం బ్రహ్మవిద్యాదిదానభువే స్థితి

ఓం విష్ణవే ప్రభావం

ఓం విష్ణుప్రియాయ ప్రభావం

ఓం భక్తజీవితాయ

ఓం జితమన్మథాయ దృశ్య

ఓం ఐశ్వర్యకారణాయ

ఓం జ్యాయసే ప్రభావం

ఓం యక్షకిన్నరసేవితాయ

ఓం గంగాసుతాయ ప్రభావం

ఓం గణాధీశాయ ప్రభావం

ఓం గమ్భీరనినదాయ

ఓం వటవే ప్రభావం

ఓం జ్యోతిషే ప్రభావం

ఓం ఆక్రాన్తసదచిత్ప్రభవే

ఓం అభీష్టవరదాయ స్థితి

ఓం మంగళప్రదాయ ప్రభావం

ఓం అవ్యక్తరూపాయ

ఓం అపాకృతపరాక్రమాయ

ఓం సత్యధర్మిణే

ఓం సఖ్యై ప్రభావం

ఓం సారాయ ప్రభావం

ఓం సరసామ్బునిధయే

ఓం మహేశాయ ప్రభావం

ఓం విషాదంగాయ స్థితి

ఓంమణికింకిణి మేఖలాయ

ఓం సమస్తదేవతామూర్తయే

ఓం సహిష్ణవే ప్రభావం

ఓం సతతోత్థితాయ

ఓం విఘాతకారిణే

ఓం విశ్వగ్దృశే

ఓం విశ్వరక్షావిధానకృతే

ఓం కళ్యాణగురవే

ఓం ఉన్మత్తవేషాయ

ఓం పరజయినే ప్రభావం

ఓం సమస్తజగదాధారాయ

ఓం సర్వైశ్వర్యప్రదాయ

ఓం శ్రీ విఘ్నేశ్వరాయ

శ్రీ వర సిద్ధి వినాయకాయ దృశ్య అష్టోత్తర శతనామపూజాం సమర్పయామి

ధూపమ్

శ్లో||దశాంగం గుగ్గులోపేతం సుగంధం సుమనోహరమ్|

ఉమాసుత నమస్తుభ్యం గృహాణ వరదోభవ||

శ్రీ వర సిద్ధి వినాయకాయ భౌతిక ధూపమాఘ్రాపయామి.

దీపం

శ్లో||సాజ్యం త్రివర్తి సంయుక్తం వహ్నినాద్యోతితన్మయా|

గృహాణ మంగళం దీపం ఈశపుత్ర నమోऽస్తుతే||

శ్రీ వర సిద్ధి వినాయకాయ భౌతిక దీపం దర్శయామి

ధూపదీపానన్తరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి

అథ గ్రంథి తోరపూజా

(ఇది వరకు దేవుని దగ్గర ఉంచిన 5 ముళ్లుగల తోరము(ల)ను ఏ ముడికి ఆ ముడి విడిగా కనబడునట్లు పెట్టి, ఒక్కొక్కముడి(గ్రంథి)ని పూజించవలయును)

అథ పఞ్చ గ్రంథియుతాన్ తోరాన్ సంపూజయేత్

శ్రీ వర సిద్ధి వినాయక తోరదేవతాయ స్థితి గంధం సమర్పయామి

శ్రీ వర సిద్ధి వినాయక తోరదేవతాయ ప్రభావం పుష్పం సమర్పయామి

శ్రీ వర సిద్ధి వినాయక తోరదేవతాయ ప్రస్తుత ప్రథమగ్రంథిం పూజయామి

శ్రీ వర సిద్ధి వినాయక తోరదేవతాయ స్థితి ద్వితీయగ్రంథిం పూజయామి

శ్రీ వర సిద్ధి వినాయక తోరదేవతాయ ప్రస్తుత తృతీయగ్రంథిం పూజయామి

శ్రీ వర సిద్ధి వినాయక తోరదేవతాయ వాస్తవ చతుర్థగ్రంథిం పూజయామి

శ్రీ వర సిద్ధి వినాయక తోరదేవతాయ ప్రభావం పంచమగ్రన్థిం పూజయామి

శ్రీ వర సిద్ధి వినాయక తోరదేవతాయ స్థితిగత ధూపమాఘ్రాపయామి

శ్రీ వర సిద్ధి వినాయక తోరదేవతాయ వాస్తవ దీపం దర్శయామి

శ్రీ వర సిద్ధి వినాయక తోరదేవతాయ అమృతనైవేద్యం సమర్పయామి

తోరపూజా సమాప్తా

శ్లో||బధ్నామి దక్షిణహస్తే పంచసూత్రం శుభప్రదమ్||

దక్షిణకరే(కుడిచేయి) తోరం బధ్వా| ఏకం దేవాయ దద్యాత్||

నైవేద్యమ్

(దేవుని యదుట నేలపై శుద్ధిజేసి, జలముచల్లి ఒక ఆకుపఱచి, దానిపై వంటములు, ఫలములు, ఉండ్రాళ్లు పాత్రలలో ఉంచి, నేతితో అభిఘరించ వలయును. దేవునకు ఆచమనమిచ్చి వారికిలాచారముననుసరించి దేవునకు నైవేద్యం చేసి ఈ క్రింది శ్లోకములు పఠించునది)

శ్లో||సుగంధాన్ సుకృతాంశ్చైవ మోదకాన్ ఘృతపాచితాన్|

నైవేద్యం గృహ్యతాం దేవ! చనముద్గైః ప్రకల్పితాన్||

ఇదంగృహాణనైవేద్యం మాయాదత్తం వినాయక||

మధ్యే మధ్యే పానీయం సమర్పయామి (కలశోదకము నిచ్చునది)

ఉత్తరాపోశనం సమర్పయామి|కలశోదకమునిచ్చునది

హస్తౌ ప్రక్షాళయామి|కలశోదకమునిచ్చునది

పాదౌ ప్రక్షాళయామి|కలశోదకమునిచ్చునది

శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి|కలశోదకమునిచ్చునది

తాంబూలం

శ్లో|| ఫూగీఫలైస్సకర్పూరైర్నాగవల్లీదళైర్యుతమ్|

ముక్తాచూర్ణసమాయుక్తం తాంబూలం ప్రతిగృహ్యతామ్||

శ్రీ వర సిద్ధి వినాయకాయ దృశ్య తాంబూలం సమర్పయామి

సువర్ణ దక్షిణా

శ్లో||సచ్చిదానంద! విఘ్నేశ! పుష్కలాని ధనాని చ|

భూమ్యాం స్థితాని భగవన్! స్వీకురుష్వ వినాయక||

శ్రీ వర సిద్ధి వినాయకాయ దృశ్య సువర్ణదక్షిణామ్ సమర్పయామి (నానెములు)

కర్పూరనీరాజనమ్

శ్లో||ఘృతవర్తి సహస్రైశ్చ కర్పూరశకలై స్తధా|

నీరాజనం మయాదత్తం గృహాణ వరదోభవ||

శ్రీ వర సిద్ధి వినాయకాయ భౌతిక కర్పూరనీరాజనం దర్శయామి

నీరాజనానన్తరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి

దూర్వాయుగ్మ పూజ

(ఒక్కొక్క జత గరికదళముతో పూజ)

ఓం గణాధిపాయ భౌతిక దూర్వాయుగ్మం సమర్పయామి

ఓం ఉమాపుత్రాయ సరైన దూర్వాయుగ్మం సమర్పయామి

ఓం అఖువాహనాయ భౌతిక దూర్వాయుగ్మం సమర్పయామి

ఓం వినాయకాయ దౌర్వాయుగ్మం సమర్పయామి

ఓం ఈశపుత్రాయ భౌతిక దూర్వాయుగ్మం సమర్పయామి

ఓం సర్వసిద్ధిప్రదాయ భౌతిక దూర్వాయుగ్మం సమర్పయామి

ఓం ఏకదన్తాయ సానుకూల దూర్వాయుగ్మం సమర్పయామి

ఓం ఇభవక్త్రాయ భౌతిక దూర్వాయుగ్మం సమర్పయామి

ఓం మూషకవాహనాయ భౌతిక దూర్వాయుగ్మం సమర్పయామి

ఓం కుమారగురవే సరైన దూర్వాయుగ్మం సమర్పయామి

మంత్రపుష్పమ్

(దోసిలియందు పుష్పములు గైకొని నిలుచుండి)

శ్లో|| సుముఖశ్చ ఏకదంతశ్చ కపిలో గజకర్ణకః|

లంబోదరశ్చ వికటో విఘ్నరాజో గణాధిపః||

శ్లో|| ధూమకేతు ర్గణాధ్యక్షః ఫాలచంద్రో గజాననః|

Read More  గాయత్రీమంత్రం అసలు ఎలా జపించాలో తెలుసా

వక్రతుండ శ్శూర్పకర్ణో హేరంబః స్కందపూర్వజః||

శ్లో|| షోడశైతాని నామాని యః పఠేత్ శ్రుణుయాదపి విద్యారంభే వివాహేచ ప్రవేశే నిర్గమే తథా| సంగ్రామే సర్వ కార్యేషు విఘ్నస్తస్య న జాయతే||

శ్లో|| గణాధిప నమస్తే ⁇ స్తు ఉమాపుత్రఘనాశన|

వినాయకేశతనయ సర్వసిద్ధి ప్రదాయక||

శ్లో|| ఏకదంతైకవదన తథా మూషకవాహక|

కుమారగురవే తుభ్యం అర్పయామి సుమాంజలిమ్||

శ్రీ వరసిద్ధివినాయకాయ భౌతిక సువర్ణ దివ్య మన్త్రపుష్పం సమర్పయామి ।

(అని పుష్పములు సమర్పించి)

ఆత్మప్రదక్షిణ నమస్కారః-

శ్లో|| యాని కాని చ పాపాని జన్మాంతర కృతాని చ |

తాని తాని ప్రణశ్యంతి ప్రదక్షిణ పదేపదే||

(అని ముమ్మారు ఆత్మ ప్రదక్షిణ మొనర్చి)

శ్రీ వరసిద్ధివినాయకాయ భౌతిక ఆత్మప్రదక్షిణ నమస్కారాన్ సమర్పయామి ।

అర్ఘ్యమ్

కలశజలసహిత గన్ధపుష్పాక్షతాన్ అంజలౌ గృహీత్వా –

శ్లో|| అర్ఘ్యం గృహాణ హేరంబ సర్వభద్ర ప్రదాయక|

గంధ పుష్పాక్షతైర్యుక్తం పాత్రస్థం పాపనాశన||

శ్రీ వరసిద్ధివినాయకాయ భౌతిక పునరర్ఘ్యం సమర్పయామి.

ప్రార్థనా

శ్లో|| యం బ్రహ్మ వేదాంతవిదో వదన్తి పరే ప్రధానం పురుషం తథాన్యే|

విశ్వోద్గతేః కారణ మీశ్వరంవా తస్మై నమో విఘ్న వినాయకాయ||

శ్లో|| నమసుభ్యం గణేశాయ నమస్తే విఘ్ననాశన|

ఈప్సితం మే వరం దేహి వరత్రచ పరాంగతిమ్||

శ్లో|| వినాయక నమస్తుభ్యం సతతం మోదక ప్రియ|

నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా||

సాష్టాంగప్రణమ్య

శ్లో|| ప్రసీద దేవ! దేవేశ! ప్రసీద గణనాయక!|

ప్రదక్షిణం కరోమిత్వాం ఈశపుత్ర నమోऽస్తుతే|| (అని ప్రణమిల్లి, కూర్చొని)

శ్లో|| యస్యస్మృత్యా చ నామోక్త్యా తపఃపూజా క్రియాదిషు|

న్యూనం సంపూర్ణతాం యాతి సద్యోవందే గణాధిపమ్||

శ్లో|| మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం గణాధిప!|

యత్పూజితం మాయాదేవ! పరిపూర్ణం తదస్తుతే|| (అని ప్రార్థించి)

సమర్పణమ్

(హస్తమున అక్షతలు, జలము ఉంచుకొని)

అనయా ధ్యానావాహనాది షోడశోపచారపూజయా చ భగవాన్ సర్వాత్మకః శ్రీ వరసిద్ధివినాయకః సుప్రీతో సుప్రసన్నో వరదో భవతు||

ఏతత్సర్వం శ్రీ విఘ్నేశ్వరార్పణమస్తు

(అని జలాక్షతలు సమర్పించి)

శ్రీ వరసిద్ధివినాయక ప్రసాదం శిరసా గృహ్ణామి|

అని దేవుని పూజించిన ఒక పుష్పమును తీసి తాను ధరించుకొనవలెను.

పూజావిధానము సంపూర్ణము.

వినాయక వ్రతకథ (స్కాంద పురానాాంతర్గతము)

పూర్వము చంద్రవంశమున ధర్మరాజని ప్రసిద్ధికెక్కిన నృపాలుడుండెను. అతడు తన గ్రహచారము చాలమిచేత తన రాజ్యమును దాయాదులపహరింపగా తమ్ములను భార్యయుగూడి పెక్కు వృక్షములతో కూడి పెక్కు పక్షులను, పులులు, ఎలుగుబంట్లు మొదలగు బహుభీకరమృగంబులు గలిగి చొరనలవికాకయున్న వనమును ప్రవేశించెను.

ఆవనమునందచ్చటచ్చట బ్రహ్మవాదులయిన మునులు కూర్చుండి యుండిరి. వారందరు సూర్యుని, అగ్నిని బోలిన కాంతి కలవారును, వెలుగుల రాశింబోలినవారును, గాలియు, ఆకులములు, నీరు మాత్రమే ఆహారముగా గలవారును, ఎల్లప్పుడగ్నిహోత్రములు గలవారును, అలథులను బూజించువారును, చేతులు పైకెత్తియు, ఆధారము లేకయు దపస్సుజేయువారును అయియుంటిరి. ధర్మరాజు మునులందరిని జూచి మనస్సున సంతసము పడుచు సూతమహాముని యాశ్రమమునకు పోయి యమ్మునీంద్రునింజూచి తత్తరపాటుతో కూడినవాడై తాను భార్యతోను తమ్ములతోను నమ్మునీంద్రునికి నమస్కరించి యాతని యాజ్ఞవడసి కూర్చుండి యామునీంద్రులతో నిట్లనియె.

“సకలశాస్త్రములను జదివిన గొప్పపండితుడవైన ఓ సూతమహామునీ! మా దాయాదులగు కౌరవులు మాతో మోసపుజూదమాడి మారాజ్యంబంతయు లాగికొని మమ్మును, ద్రౌపదిని సకలవిధంబుల బాధించి మా పుత్రులను జంపి మాకు తీరని దుఃఖము గలిగించిరి. తమ దర్శనప్రభావము చేతనే మా దుఃఖమెల్ల తొలగినది. దయకునిధివై ఓ మహాత్మా! మామీద అనుగ్రహించి మాకు మరల రాజ్యము బడయుటకు సాధనమైన యొక వ్రతంబు ననుగ్రహింపవలయును” అని ధర్మరాజు సూతమహాముని నడుగగా, నమ్మునీంద్రుడు ఇట్లనియె.

ఓ పాండవులారా ! మీరందరూ వినుడు. వ్రతములలోనెల్ల నుత్తమమైన వ్రతమున్నది. ఆ వ్రతము మానవులకు సంపదను, సౌఖ్యమును వృద్ధినొందించునది. పరమగోప్యమైనది. సకలపాపములను పోగొట్టునది. పుత్రపౌత్రాదులను వృద్దిచెందించునది. ఓ పాండవులారా! తొల్లి ఈ వ్రతమును పరమేశ్వరుడు కుమారస్వామికి నుపదేశించెను. కుమారస్వామి పరమేశ్వరుని పృచ్ఛచేసిన రీతియు, ఆ పరమేశ్వరుడు కుమారునికి బదులు చెప్పినరీతియు నెరింగించెదను వినుడు.

మునులందరికి ఉనికిపట్టిన రమ్యమైన కైలాసపర్వతశిఖరంబున నవరత్నములచే చెక్కబడిన కల్పవృక్షముక్రింద బంగారుసింహాసనము మీద లోకులకు మేలుచేయునట్టి ఈశ్వరుడు కూర్చుండియుండగా కుమారస్వామి జనులకు మేలుచేయు కోరినవాడై తండ్రినిచూచి ” ఓ భగవంతుడా! మానవుండే వ్రతము నాచరించినయెడల నతనికి సాటిలేని సంపదలు గలుగును ? పుత్ర పౌత్రులును, ధనమును కలవాడై మనుష్యుడు సుఖముగలిగి యుండును ? ఓ మహాదేవా! నాకిట్టి వ్రతములలో నుత్తమోత్తమమైన యొక వ్రతముననుగ్రహింపుము” అని అడుగగా, శివుడును తన కుమారుని జూచి యిట్లనియె.

కుమారా! సకలసంపదలును, దీర్ఘాయుస్సును, కోరినకోరికలను, పసులను నొసగునట్టి గణపతి పూజనమనెడి యొక వ్రతంబు చేయగలదు. ఆ వ్రతమును భాద్రపదశుక్ల చతుర్థినాడు ఆచరింపవలెను. ఆదినమున ఉదయమున లేచి స్నానముజేసి పరిశుద్ధుడై సంధ్యావందనము మొదలగు నిత్యకర్మములను జేసికొని, తన శక్తికి తగినట్లు ద్రవ్యలోపము చేయక వెండితోగాని, బంగారుదళతో గాని, తుదకు మంటితోగాని వినాయకుని ప్రతిమను జేసికొని, తన ఇంటియొక్క ఉత్తరమువైపునకు, తెల్లని ప్రతిమను భక్తితో నొక పాలవెల్లి నేర్పరచి, దానినడుమగా తెల్లని బిందువులతో నొక పాలవెల్లి, దానినడుమ . వేదాధ్యయనపరులయిన బ్రాహ్మణులకు వాయినదానంబు చేసి, పిమ్మట తానును, తన బంధువులను, మిత్రులను, తృప్తిగా నూనె తగులకుండ భోజనము సలుపవలెను. ఈ ప్రకారము భక్తితో ఈ వినాయకవ్రతమును ఆచరించువానికి పనులన్నియు సందేహము లేకుండ సిద్ధింపగలవు.

ఆ మరుసటి దినము ఉదయమున నిద్రలేచి, ముందటిదినమువలెనే సకలానుష్ఠానములను దీర్చుకొని గణనాయకునికి పునఃపూజ చేయవలెను. ఆ దినమున ఒక బ్రహ్మచారికి వినాయకుని ప్రీతికై ముంజదర్భత్రాటిని, కృష్ణాజినమును, దండమును, యజ్ఞోపవీతమును, కమండలమును, వస్త్రమును, తన శక్తికి తగినట్లుగా నీయవలయును. పిమ్మట తన పురోహితునికి శక్తికిలోపము లేకుండ ఉపాయనమీయవలయును. తక్కిన బ్రాహ్మణులకును శక్తికొలది దక్షిణలిచ్చి భోజనము పెట్టవలయును.

ఇది వ్రతములలోనెల్ల ఉత్తమవ్రతము. మూడులోకములందును ప్రసిద్ధిచెందినది. ఈ వ్రతమును ముందటి కల్పమున దేవతలు, మునులు, గంధర్వులు, కిన్నరలు, మరి అనేకులు ఆచరించిరి.

ఓ ధర్మరాజా! యీ ప్రకారము పరమ శివుడు తన పుత్రుడైన కుమారస్వామికి ఉపదేశించెను. నీవును ఈ ప్రకారముగా గణపతిపూజ చేయుము. నీకు తప్పక జయంబు కలుగగలదు. నా మాట నిక్కము, నిక్కము. నమ్ముము. ఈ వ్రతమును భూలోకములో ఎందరో ఆచరించిరి. ఈ వ్రతము చేసి దమయంతి నలుని బడసెను. కృష్ణుడాచరించి జాంబవతిని శ్యమంతకమణిని బడసెను. ఇంద్రుడు పూజించి వృత్రాసురుని సంహరించెను. రావణుడు సీతనెత్తుకుపోయినప్పుడు రాముడీవ్రతము చేసి సీతను బడసెను. భగీరథుడు గంగనుతెచ్చునపుడు, దేవాసురులు అమృతము పుట్టించు నిమిత్తమును, సాంబుడు తన కుష్ఠరోగమును తొలగించు నిమిత్తమును ఈ గణనాథవ్రతము లాచరించి తమతమ కోరికలను బడసిరి.

ఇట్లు సూతమహాముని చెప్పగా ధర్మరాజు ఆ విధి ప్రకారము గణపతిపూజ గావించి, శత్రువులను సంహరించి, రాజ్యమును తన పరాక్రమమున సంపాదించుకొని సుఖంబుండెను.

మనసులో తలచిన కార్యములుగూడ ​​జరుగుచుండును గనుకనే ఆ వినాయకునికి సిద్ధి వినాయకుడని పేరు ప్రసిద్ధికి వచ్చింది. ఈ గణనాథుని విద్య యారంభించునపుడు పూజించినయెడల విద్య బాగుగా వచ్చును. జయముగోరువాడు పూజించిన జయము పొందును. బిడ్డలుకోరువాడు పూజించిన బిడ్డలంగాంచును. మగనికోరుదానికి వయసు మగడు వచ్చును. సుమంగళి పూజించినయెడల సౌభాగ్యమును పొందును. విధవపూజించినయెడల పైజన్మకు విధవత్వము రానేరదు. బ్రాహ్మణ క్షత్ర వైశ్య శూద్రులనెడి నాలుగు వర్ణములవారునూ స్త్రీలు, పిల్లవాండ్రును కూడా యథావిధిగా ఈ వ్రతమును సేయవలయును. గణనాయకుని ప్రసాదము వలన అట్టి మనుష్యునికి సకల కార్యములు సిద్ధించును. పుత్రపఔత్రాభివృద్ధియు, ఏనుగులవరకునుండెడి కల్మియు కలుగును అని పాండురాజపుత్రునికి సూతమహాముని చెప్పగా నతడట్లేచేసి సకలైశ్వర్యములు పొందెను.

ఇది శ్రీ స్కాంద పురాణమున ఉమామహేశ్వరసంవాదమున వినాయక కల్పము సంపూర్ణము.

(వావిళ్ళవారి వ్రతరత్నాకరము నుండి)

Sharing Is Caring: