తెలుగులో లింగాష్టకం

 తెలుగులో లింగాష్టకం

 

✨?‍♂️?బ్రహ్మమురారి సురార్చిత లింగం

నిర్మలభాసిత శోభిత లింగమ్

జన్మజ దుఃఖ వినాశక లింగం

తత్ప్రనమామి సదాశివ లింగమ్ || 1 ||

 

✨?‍♂️?దేవముని ప్రవరార్చిత లింగం

కామదహన కరుణాకర లింగమ్

రావణ దర్ప వినాశక లింగం

తత్ప్రనమామి సదాశివ లింగమ్ || 2 ||

 

 

 తెలుగులో లింగాష్టకం

 

✨?‍♂️?సర్వ సుగంధ సులేపిత లింగం

బుద్ధి వివర్ధన కారణ లింగమ్

సిద్ధ సురాసుర వందిత లింగం

తత్ప్రనమామి సదాశివ లింగమ్ || 3 ||

 

✨?‍♂️?కనక మహామణి భూషిత లింగం

ఫణిపతి వేష్టిత శోభిత లింగమ్

దక్షసుయజ్ఞ వినాశన లింగం

తత్ప్రనమామి సదాశివ లింగమ్ || 4 ||

 

✨?‍♂️?కుంకుమ చందన లేపిత లింగం

పంకజ హార సుశోభిత లింగమ్

సంచిత పాప వినాశన లింగం

తత్ప్రనమామి సదాశివ లింగమ్ || 5 ||

 

 

 

✨?‍♂️?దేవగణార్చిత సేవిత లింగం

భావై-ర్భక్తిభిరేవ చ లింగమ్

Read More  సంక్రాంతి వెనుక ఎవరికీ తెలియని అయిదు కథలు

దినకరకోటి ప్రభాకర లింగం

తత్ప్రనమామి సదాశివ లింగం || 6 ||

 

✨?‍♂️?అష్టదళో పరివేష్టిత లింగం

సర్వసముద్భవ కారణ లింగమ్

అష్టదరిద్ర వినాశన లింగం

తత్ప్రనమామి సదాశివ లింగమ్ || 7 ||

 

✨?‍♂️?సురగురు సురవర పూజిత లింగం

సురవన పుష్ప సదార్చిత లింగమ్

‘పరాత్పరం’ పరమాత్మక లింగం ( “పరమపదం ” )

తత్ప్రనమామి సదాశివ లింగమ్ || 8 ||

 

 తెలుగులో లింగాష్టకం

 

✨?‍♂️?లింగాష్టకమిదం పుణ్యం యః పఠేత్శివ సన్నిధౌ

శివలోకమవాప్నోతి శివేన సహ మోదతే

Sharing Is Caring:

Leave a Comment