వివిధ రకాల పెంపకాలు వాటి పేర్లు

వివిధ రకాల పెంపకాలు వాటి పేర్లు   కలపను ఇచ్చే చెట్లు సెల్వికల్చర్ పండ్ల తోటలు హార్టికల్చర్ కృత్రిమంగా చేపల్ని, రొయ్యల్ని పెంచడం ఆక్వాకల్చర్ ద్రాక్ష తోటలు  విటికల్చర్ …

Read more