ఆల్‌బుకారాపండ్లు వలన కలిగే ఉపయోగాలు

ఆల్‌బుకారాపండ్లు వలన కలిగే  ఉపయోగాలు రేగు పండు కంటే గంగా కొంచెం పెద్దది, మరియు ఒక ప్రకాశవంతమైన ఎరుపు రంగు అల్బుకెర్కీ లాంటి ఆపిల్ లాంటి నోరు దానిలో ఉంటుంది. …

Read more