అయ్యప్ప స్వామి ధ్యాన శ్లోకాలు

 _*?అయ్యప్ప చరితం – 43 వ అధ్యాయం?*_ ?☘?☘?☘?☘?☘? పరశురాముని చేత అయ్యప్ప స్వామి విగ్రహ ప్రతిష్ఠ ! ఒక్కసారిగా మంగళవాద్యాల ఘోష వినవచ్చింది ! *‘‘భక్తులారా ! …

Read more