అయ్యప్ప స్వామి మండల కాల దీక్ష??️*

*?️?అయ్యప్ప స్వామి మండలకాల దీక్ష??️* అయ్యప్ప దీక్ష కేవలం 40 రోజుల పాటు గడిపే నియమబద్ధ జీవితం కాదు. అది *అద్వైతానికి* దిక్సూచి. ఆత్మ, పరమాత్మల సంయోగానికి వారిధి. …

Read more

?️శబరిమల అయ్యప్ప స్వామి వారి మండల కాల దీక్ష నియమాలు?️

*?️శబరిమల అయ్యప్ప స్వామి వారి మండల కాల దీక్ష నియమాలు?️* గురుస్వాములు ద్వారా సంపూర్ణముగా దీక్ష నియమాలు తెలుసుకుని దీక్ష చెయ్యడం ద్వారా స్వామివారి సంపూర్ణ అనుగ్రహం త్యరగా …

Read more