అయ్యప్పస్వామి దీక్ష లొ వ్రత నియమాలు గురు ప్రార్థన

 _*?అయ్యప్ప చరితం -?*_ ?☘️?️☘️?️☘️?️☘️?️☘️?️ అయ్యప్పస్వామి దివ్య చరితం తో పాటు ఆ స్వామి భక్తుల కోసం ఏర్పరిచిన అయ్యప్ప దీక్షా నియమాలను గూర్చి తప్పకుండా తెలుసుకుందాం. అయ్యప్పస్వామి …

Read more