ఆముదం చెట్టు -మానవుల పాలిట అమృత కలశం

ఆముదం చెట్టు -మానవుల పాలిట అమృత కలశం    ఆముదం ను సంస్కృతంలో పంచాంగులి, వర్ధమాన అని అంటారు. ప్రాచీన కాలంలో మన పూర్వీకులు ఆముదంను ఎక్కువ గా …

Read more