చిట్టిబొట్టు నోము పూర్తి కథ

చిట్టిబొట్టు నోము పూర్తి కథ              పూర్వకాలములో ఒకానొక పదాతి ఇరుగుపొరుగు వారితో చీటికి మాటికి గొడవలు పెట్టుకుంటుండేది.    ఏ …

Read more

చిత్రగుప్తుని నోము పూర్తి కథ

చిత్రగుప్తుని నోము పూర్తి కథ            పూర్వము ఒకానొక రాజ్యంలో రాజు భార్య మంత్రి  భార్య ఎంతో కలిసిమెలిసి  వుండేవారు.  ఇరువురూ కలిసి …

Read more