రాజస్థాన్‌ ఉదయపూర్ జిల్లాలోని ఎక్లింగ్జీ ఆలయం

రాజస్థాన్‌ ఉదయపూర్ జిల్లాలోని ఎక్లింగ్జీ ఆలయం ఎక్లింగ్జీ ఆలయ సముదాయం ఉదయపూర్ జిల్లా 734 A.D లో నిర్మించబడింది మరియు దాని ఎత్తైన గోడలలో 108 దేవాలయాలు ఉన్నాయి. …

Read more