లోహగర్ కోట యొక్క పూర్తి సమాచారం

లోహగర్ కోట యొక్క పూర్తి సమాచారం   లోహఘర్ కోట లేదా ఇనుప కోట 18వ శతాబ్దం ప్రారంభంలో జాట్ పాలకుడు మహారాజా సూరజ్ మాల్ చేత నిర్మించబడింది. …

Read more