బీరకాయ వలన కలిగే ఉపయోగాలు

బీరకాయ వలన కలిగే ఉపయోగాలు బీరకాయ గుమ్మడి కుటుంబానికి చెందినది. బీరతీగ గుమ్మడి కుటుంబం మీడియం నుండి పెద్ద రకాలు వరకు. శాఖలు 2-5 శాఖలు. ఆకులు 5-7 కోణాలు లేదా …

Read more