దుర్వా గణపతి వ్రతవిధానం

దుర్వా గణపతి వ్రతవిధానం ????????? శుక్రవారం జూలై 24 వ తేదీ శ్రావణ శుద్ధ చవిత అనగా దుర్వా గణపతి వ్రతము ‘దుర్వాంకురము’ లనగా గరిక చిగుళ్ళు . …

Read more

బొట్టు హైందవ ధర్మంలో ముఖాన బొట్టుకి విశేషమైనటు వంటి ప్రాధాన్యత ఉంది.

బొట్టు హైందవ ధర్మంలో ముఖాన బొట్టుకి విశేషమైనటు వంటి ప్రాధాన్యత ఉంది. ఇంటి ముందు ముగ్గు లేకపోతే, ఇంట్లో ఉన్నట్లుగా దరిద్ర దేవత ముఖంలో ఆమె చెంపదెబ్బ కొడుతుందని పెద్దలు చెబుతారు. …

Read more