కర్ణాటక రాష్ట్రం దండేలి వైట్ వాటర్ రాఫ్టింగ్

కర్ణాటక రాష్ట్రం దండేలి వైట్ వాటర్ రాఫ్టింగ్ కాశీ నదిలో వైట్ వాటర్ రాఫ్టింగ్ అవకాశాల కారణంగా దండేలి కర్ణాటకలో ఒక ప్రసిద్ధ అడ్వెంచర్ స్పోర్ట్స్ గమ్యం. దండేలిలోని …

Read more