వరంగల్‌లో తయారైన తివాచీలు తమ ప్రత్యేకతను మార్కెట్ చేసుకోలేక పోతున్నాయి.

వరంగల్ తివాచీలు   ఇప్పటి వరకు చేనేత అనేది దేశంలోని అత్యంత సంపన్నమైన సంప్రదాయ పద్ధతిలో ఒకటిగా మిగిలిపోయింది. రేఖాగణిత నమూనా కలిగిన తివాచీలు వరంగల్ నుండి అత్యంత …

Read more