క్విలేషాపూర్ గ్రామంలోని క్విల్లా (కోట)సర్వాయి పాపన్న నిర్మించిన కోట

క్విలేషాపూర్ కోట   రాష్ట్ర పురావస్తు శాఖ అధికారులు స్మారక చిహ్నాల పరిరక్షణకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిబద్ధతకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ జంగోన్ జిల్లాలోని రఘునాథపల్లి మండలం క్విల్లా షాపూర్ …

Read more