అయ్యప్పస్వామి యాత్రలో ఇరుముడి కట్టే విధానం

_*?అయ్యప్ప చరిత్ర – 52 వ అధ్యాయం?*_ ?☘️?️☘️?️☘️?️☘️?️☘️?️ ముందు అరలో ఆవు నేతితో నింపిన కురిడీ , విభూది , చందనం , పన్నీరు , ఊదివత్తులు …

Read more