భారతదేశంలోని ముఖ్యమైన వ్యక్తులు వారి యొక్క నినాదాలు

భారతదేశంలోని  ముఖ్యమైన వ్యక్తులు వారి యొక్క నినాదాలు          వ్యకులు నినాదం లాల్‌ బహదూర్ శాస్త్రి జై జవాన్, జై కిసాన్ స్వామి దయానంద సరస్వతి భారతదేశం, …

Read more