భారతదేశంలోని అత్యంత అందమైన జలపాతాలు

చూడడానికి భారతదేశంలోని టాప్ 20 అత్యంత అందమైన జలపాతాలు జలపాతం అనేది సాధారణంగా ఒక పర్వత శ్రేణి నుండి చాలా ఎత్తు నుండి నీరు పడిపోయినప్పుడు ఏర్పడుతుంది. నీరు …

Read more

గోవా రాష్ట్రంలోని జలపాతాలు

గోవా రాష్ట్రంలోని జలపాతాలు గోవా అనేది ఒక వైపున సహ్యాద్రి శ్రేణి యొక్క పర్వత ప్రాంతాలతో మరియు మరొక వైపు అరేబియా సముద్రంతో సరిహద్దులుగా ఉన్న సహజ స్వర్గం. …

Read more