గృహస్థులు యొక్క విధి విధానాలు

గృహస్థులు యొక్క  విధి విధానాలు 1. పూజ గది విడిగా లేని వారు పంచముఖ హనుమంతుడి ని పెట్టకూడదు.హనుమంతుడి ఫోటో కానీ విగ్రహం గాని ఏది పూజ గది విడిగా …

Read more