తపస్సు..అంటే ఏమిటి

*తపస్సు..అంటే ఏమిటి  * తపస్సు అంటే ఏమిటి… ఒక మంత్రాన్నో.. ఏదో ఒక దైవాన్నో ఉపాసిస్తూ.. నిరంతర ధ్యానంలో ఉండడమే తపస్సు అనుకుంటే పొరపాటు. ‘తపనే’ తపస్సు. ఒక …

Read more