జైసల్మేర్ కోట యొక్క పూర్తి సమాచారం

జైసల్మేర్ కోట యొక్క పూర్తి సమాచారం రాజస్థాన్‌లోని పురాతన మరియు భారీ కోటలలో ఒకటైన జైసల్మేర్ కోట రిమోట్ థార్ ఎడారిలో ఉంది. మధ్యయుగ కాలంలో, జైసల్మేర్ వాణిజ్య …

Read more