యజ్ఞోపవీతం గురించి పూర్తి వివరాలు

యజ్ఞోపవీతం గురించి పూర్తి వివరాలు    యజ్ఞోపవీతం వైదిక సంస్కారాలతో పరిచయం ఉన్న ప్రతివారికీ సుపరిచితమైంది. దీనినే తెలుగులో ‘జ్యంద్యం’  అని అంటారు . ఇది చాలామంది మెడలో …

Read more