తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఖమ్మం జిల్లాలోని ఎన్కూరు మండలంలోని గ్రామాల జాబితా

 తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఖమ్మం జిల్లాలోని ఎన్కూరు మండలంలోని  గ్రామాల జాబితా   అరికాయలపాడు బి.ఎన్.తాండా బి.ఆర్.పురం భద్రుతాండ ఏన్కూరు గంగులనాచారం గార్లవొద్దు హిమామ్ నగర్ (ఇ) జన్నారం జన్నారన్ …

Read more