తిరుపరప్పు జలపాతం తమిళనాడు పూర్తి వివరాలు

 తిరుపరప్పు జలపాతాలు: తమిళనాడులోని జలపాతాలు 6 తిరుపరప్పు జలపాతం తమిళనాడు పూర్తి వివరాలు   తమిళనాడులోని చెన్నై సమీపంలోని తిరుపరప్పు వద్ద కొడయార్ నుండి దిగే జలపాతాలలో ఇది …

Read more

తమిళనాడులోని సిరువాణి జలపాతం పూర్తి వివరాలు

 సిరువాణి జలపాతాలు: తమిళనాడులోని జలపాతాలు 3 తమిళనాడులోని  సిరువాణి జలపాతం పూర్తి వివరాలు   తమిళనాడులోని సిరువాణి జలపాతం. తమిళనాడులోని సిరువాణి కొండలలో ఉంది. ఈ జలపాతాలు దట్టమైన …

Read more