వినాయకుడి ఇష్టమైన పూలు వాటి యొక్క విశిష్టత

వినాయకుడి ఇష్టమైన పూలు వాటి యొక్క విశిష్టత మల్లెపూలతో  ఆరోగ్యం కోరకు  పూజిస్తారు . సంపాంగి పూలతో-మంచి జరగడం కోసం పూజిస్తారు . నీలి మరియు  పసుపు తుమ్మి పూలతో—సర్వ …

Read more