గాళి ధూళి భూత సంకటాలను వదిలించే క్షేత్రం వేదనాయక ఆలయం

గాళి, ధూళి, భూత సంకటాలను వదిలించే క్షేత్రం వేదనాయక ఆలయం  తమిళనాడులో నాగపట్నం జిల్లా వేదారణ్యంలో ఉన్నది. రావణుని సంహార సమయంలో ఎందరో రాక్షసవీరులు శ్రీ రాముడి చేతిలో …

Read more