తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఖమ్మం జిల్లా మండలాలు

 తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఖమ్మం జిల్లా మండలాలు     తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని మండలాలతో కూడిన ఖమ్మం జిల్లా   ఖమ్మం జిల్లా, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మండలాలతో కూడిన ఖమ్మం …

Read more

తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఖమ్మం జిల్లాలోని బోనకల్ మండలంలోని గ్రామాల జాబితా

తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఖమ్మం జిల్లాలోని బోనకల్ మండలంలోని  గ్రామాల జాబితా     ఆళ్లపాడు బోనకల్ బ్రాహ్మణపల్లి చిన్న బీరవల్లి చిరునోముల చొప్పకట్ల పాలెం గార్లపాడు గోవిందపురం(ఎ) గోవిందపురం(ఎల్) …

Read more