భారతదేశం యొక్క జాతీయ చిహ్నాలు వాటి పూర్తి వివరాలు

భారతదేశం యొక్క జాతీయ చిహ్నాలు వాటి పూర్తి వివరాలు జాతీయ పతాకం   పింగళి వెంకయ్య గారు భారత జాతీయ పతాకాన్నిరూపొందించారు. జాతీయ పతాకాన్ని 1947 జులై 22న …

Read more

భారతదేశ జాతీయ పుష్పం యొక్క పూర్తి వివరాలు

భారతదేశ జాతీయ పుష్పం యొక్క పూర్తి వివరాలు పేరు: భారతీయ లోటస్, కమల్, పద్మ, పవిత్ర కమలం శాస్త్రీయ నామం: Nelumbo nucifera దత్తత తీసుకున్నది: 1950 కనుగొనబడినది: …

Read more

భారతదేశ జాతీయ వృక్షం యొక్క పూర్తి వివరాలు

భారతదేశ జాతీయ వృక్షం యొక్క పూర్తి వివరాలు పేరు: బన్యన్ శాస్త్రీయ నామం: Ficus benghalensis దత్తత తీసుకున్నది: 1950 కనుగొనబడినది: భారత ఉపఖండానికి చెందినది నివాసం: భూసంబంధమైనది …

Read more