ప్రపంచంలోని దేశాల యొక్క పాత కొత్త పేర్లు

ప్రపంచంలోని దేశాల యొక్క పాత  కొత్త  పేర్లు      పాత  పేరు కొత్తపేరు  చీకటి ఖండం ఆఫ్రికా చైనా దు:ఖదాయని హోయాంగ్ హో నైలు నది వరప్రసాదం ఈజిప్టు …

Read more