శబరిమల‌ అయ్యప్పస్వామి ఇరుముడి ప్రాశస్త్యం ఇరుముడి వివరణ

ఇరుముడి ప్రాశస్త్యం. ఇరుముడి వివరణ.*      *“ ఇరుముడి”* శబరిమలకు కట్టుట ఒక సాంప్రధాయము, ఆచారము అని అన్నారు. ఇరుముడి అనగా రెండుముడుల కలియిక. ముంధుగా,  ముందుముడి …

Read more

?️శబరిమల అయ్యప్ప స్వామి వారి మండల కాల దీక్ష నియమాలు?️

*?️శబరిమల అయ్యప్ప స్వామి వారి మండల కాల దీక్ష నియమాలు?️* గురుస్వాములు ద్వారా సంపూర్ణముగా దీక్ష నియమాలు తెలుసుకుని దీక్ష చెయ్యడం ద్వారా స్వామివారి సంపూర్ణ అనుగ్రహం త్యరగా …

Read more