సతోడి జలపాతం కర్నాటక పూర్తి వివరాలు

సతోడి జలపాతం కర్నాటక పూర్తి వివరాలు సత్తోడి జలపాతం పశ్చిమ కనుమలలో ఒక అందమైన దీర్ఘచతురస్రాకార జలపాతం. అనేక తెలియని ప్రవాహాలు కల్లారామన్ ఘాట్‌లో చేరతాయి, 15 మీటర్ల …

Read more