అపరాధ క్షమాపణ* ?

? *అపరాధ క్షమాపణ* ? ????     తప్పులు చేయడం మానవ స్వభావం. పుట్టుక మొదలు గిట్టేదాకా తెలిసో, తెలియకో తప్పులు చేస్తుండటం అతడికి సహజం. వాటిని …

Read more