ప్రపంచంలోని ముఖ్యమైన వ్యక్తులు వారి యొక్క నినాదాలు

ప్రపంచంలోని ముఖ్యమైన వ్యక్తులు వారి యొక్క నినాదాలు     వ్యక్తులు నినాదం అరిస్టాటిల్ ఎక్కడైతే ఆరోగ్యవంతమైన శరీరం ఉంటుందో అక్కడ ఆరోగ్యవంతమైన జ్ఞానం ఉంటుంది అరిస్టాటిల్ ది రూట్స్ ఆఫ్ …

Read more