పిల్లలమర్రి దేవాలయం సూర్యాపేట

పిల్లలమర్రి దేవాలయం సూర్యాపేట సూర్యాపేట (తెలంగాణ రాష్ట్రం) లోని పిల్లలమర్రి దేవాలయం దాదాపు 1000 సంవత్సరాల క్రితం నాటిదని మరియు పురాతన దేవాలయాలలో ఒకటిగా నమ్ముతారు. శివునికి అంకితం …

Read more