ఉదయ కుంకుమ నోము పూర్తి కథ

ఉదయ కుంకుమ నోము పూర్తి కథ పూర్వకాలంలో విప్రునకు నలుగురు కుమార్తెలు ఉండేవారు. ముగ్గురు పెద్దల పిల్లలకు పెళ్లిళ్లు చేసిన భర్తలు చనిపోయి వితంతువులయ్యారు. బ్రాహ్మణ దంపతులు తమ కుమార్తెల …

Read more

బచ్చలిగౌరి నోము పూర్తి కథ

బచ్చలిగౌరి నోము పూర్తి కథ        పూర్వ కాలంలో   ఒక  ఊరిలో ఒక ఇల్లాలు చక్కగా ఆనందంగా సంసారం చేసుకుంటున్నది.  ఆమెను పుట్టింటికి తీసుకెళ్ళడానికి ఆమె అన్నగారు …

Read more