కరీంనగర్ జిల్లా కొత్తపల్లి(హవేలి) మండలం గ్రామాల జాబితా తెలంగాణ రాష్టం

   కరీంనగర్ జిల్లా కొత్తపల్లి(హవేలి) మండలం గ్రామాల జాబితా తెలంగాణ రాష్టం ప్రాంతం పేరు : కొత్తపల్లి హవేలీ (కొత్తపల్లి హవేలీ) మండలం పేరు: కరీంనగర్ జిల్లా: కరీంనగర్ రాష్ట్రం: …

Read more