రథసప్తమి రోజు జిల్లేడు ఆకుపై రేగిపండు పెట్టుకుని స్నానం చేసేదెందుకు? తెల్ల జిల్లేడు ఉపయోగాలు అయుర్వేదం

రథసప్తమి రోజు జిల్లేడు ఆకుపై రేగిపండు పెట్టుకుని స్నానం చేసేదెందుకు? ఆమ్ల రేగు జిల్లా ఆకు కూడా తలకు చాలా మంచిది. జిల్లాలో ఆకు రసాయనాలు జుట్టును బిగిస్తాయి. …

Read more