మన తెలుగు సంవత్సరాల యొక్క పేర్లు

మన తెలుగు సంవత్సరాల యొక్క పేర్లు   ప్రభవ హేవలంబి విభవ విలంబి శుక్ల వికారి ప్రమోదూత శార్వరి ప్రజోత్పత్తి  ప్లవ ఆంగీరస శుభకృతు శ్రీముఖ శోభకృతు భవ క్రోధి …

Read more