దానాలు చేయడం వలన కలిగే ఫలితములు

దానాలు చేయడం వలన కలిగే ఫలితములు 1. బియ్యాన్ని దానం చేస్తే పాపాలు తొలగుతాయి. 2. వెండిని దానం చేస్తే మనశ్శాంతి కలుగుతుంది. 3. బంగారుని దానం చేస్తే …

Read more