తుగ్లకాబాద్ కోట యొక్క పూర్తి సమాచారం

 తుగ్లకాబాద్ కోట యొక్క పూర్తి సమాచారం పూర్తిగా శిథిలమైన స్థితిలో, తుగ్లకాబాద్ కోట ఒకప్పుడు తుగ్లక్ రాజవంశం యొక్క శక్తికి ప్రతీక. తుగ్లకాబాద్ కోటను తుగ్లక్ రాజవంశ స్థాపకుడు …

Read more