బౌద్ధమతం యొక్క పూర్తి సమాచారం

బౌద్ధమతం యొక్క పూర్తి సమాచారం   ప్రస్తుతం బౌద్ధమతం ప్రధాన ప్రపంచ మతాలలో ఒకటి. బౌద్ధమతం యొక్క తత్వశాస్త్రం, భారతదేశంలోని కపిల్వాస్తు యొక్క రాజకుమారుడైన సిద్ధార్థ గౌతమ (563 మరియు …

Read more