ఊటీ లో మూడు రోజులలో చూడవలసిన ప్రదేశాలు

 ఊటీ 3 రోజులు,  ఊటీ లో మూడు రోజులలో చూడవలసిన ప్రదేశాలు ఊటీ యొక్క స్వర్గపు స్వర్గాన్ని సందర్శించడం ద్వారా హిల్ స్టేషన్‌కు తప్పించుకోవాలనే మీ కోరికను తీర్చుకోండి. …

Read more

ఊటీ లో రెండు రోజుల్లో చూడవలసిన ప్రదేశాలు

  ఊటీ లో రెండు రోజుల్లో చూడవలసిన ప్రదేశాలు సుందరమైన ప్రకృతి దృశ్యాల యొక్క ఆశ్చర్యపరిచే వైవిధ్యంతో, ఊటీ ఒక ఉద్వేగభరితమైన ఆనందం. దక్షిణ భారతదేశంలోని అత్యంత ప్రసిద్ధి …

Read more