జునాగర్ కోట యొక్క పూర్తి సమాచారం

జునాగర్ కోట యొక్క పూర్తి సమాచారం బికనీర్‌లో ఉన్న జునాఘర్ కోట భారతదేశంలోని కోట సముదాయాలలో ఒకటి. జునాఘర్ కోటను రాజా రాయ్ సింగ్ 1588 ADలో నిర్మించాడు. …

Read more